rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - för tågburna (SLUTSÅLD) (2021-06)

 

Upplaga 1

Vandring 1:

Stenbrottsvägen är inte skyltad F: att rulla nerför slänten (med cykel?) är inte att rekommendera på den smala och ojämna stigen. (Tack Ingrid)

 

Vandring 2:

Vid D fanns inga varningsskyltar - bara en stolpe där kanske en suttit. Annars stämde allt. (Tack Marianne)

 

Vandring 3:
Den damm som nämns att man ska komma fram till alldeles i början av vandringen, efter att ha gått en gång-cykelväg från Maria station, finns inte mer. Istället är här ett avspärrat schaktområde, som är något svårt att krångla sig igenom för den fortsatta vandringen. (Tack Stefan) Schaktområdet ovan är numera en väg (med staket) som man måste följa fram till en rondell där Christer Boijes väg ansluter, A: krematoriet såg vi inte röken av! Vi antog att det fanns någonstans på kyrkogården på höger sida G: Att gå över spåren är meningslöst, nu när dammen/schaktområdet blivit en väg, det är bättre att följa vägen som svänger till vänster, efter övergångsstället utan Zebraränder, då kommer man tillbaka till rondellen vid Christer Boijes väg (Tack Ingrid)

 

Vandring 5:

Den nerlagda järnvägen till vänster vid skogsdungen är till en början mycket otydlig och igenvuxen.

E: Det "minitorg" som omtalas är inte belagt med kullersten utan med vanlig kanthuggen gatsten. (Tack Mats)

 

Vandring 6 (2020-07-10):

Startavsnittet: Den sällan frekventerade stigen finns ej, gå genom växtligheten.

A. Ta vä längs motionsspåret. Det är sparsamt markerat med en röd symbol 2,6 och en blå symbol 5,3. Efter 200 m delar sig leden, ta det högra alternativet. En T-korsning nås efter ett tiotal m. Sväng vä! Lite senare ansluter en grusväg. Ett industriområde kan skönjas på vä hand. Vandringen skall dock fortgå längs elljusspåret. Inom kort nås en T-korsning med elljusspår åt båda håll, välj vä. Fortsätt rakt fram mot ett inhägnat industriområde och sväng hö framför detsamma. Strövtåget fortskrider utmed staketet med fabriken på vä hand on en knalle på hö hand. Vägen svänger hö och lämnar fabriksinhägnaden, vägbreddningsarbeten pågår. Gå förbi en bakåtvänd, blå skylt med avståndsbeteckningen 4. Traska utmed skogsvägen knappt en halv km.

B. En ny väg röjs åt vänster, använd den. Den sluttar snart nerför backen. En annan skogsväg, belägen på en nedre nivå i dalen, kan ses. Sväng vä utefter vägen i dalsänkan. Ybbarpsån ackompanjerar, fast motströms. Skogsvägen svänger så småningom runt framför ett välbekant fabriksområde och följer därefter ån medströms ett stycke. En bom och en korsande väg nås. Följ vägen ca 100 m åt hö. Gå över vid ett rött torp och sväng genast vä. Passera två hus på hö hand (och flera på vä hand). Notera ett träplank på vä sida runt ett annat boställe.

C. (Inga ändringar.)

D. (Rad 3:) Skylt Storesjövägen saknas. Vik av till vä på en väg famför ett nybyggt blockhusområde (under uppbyggnad i skrivande stund). Vägen löper mellan Nedre och Övre Stora Sjö. (Forts enl beskrivningen i boken.)

E. (Inga ändringar.)

F. I en vägkrök intill västra stranden av Fågelsjön står en informationstavla över fågelskyddsområdet. - Under tiden 1/4 - 15/7 bör fågelskyddet beaktas. Fortsätt följa vägen. Lillarpsvägen med vägbom ansluter från höger, men fortsätt rakt fram på Storedammsvägen. - Övrig tid på året anbefalls en utvidgning av rundan utmed sjöns fördämningsvall. Sjöstranden följs tills en skogsväg korsar. Sväng vä, gå förbi ännu ett ensligt torp, passera en bom och vandringen är tillbaka på Storedammsvägen. I vägskälet framkommer att Lillarpsvägen nyttjats för utvidgningen. Sväng hö efter bommen. Bakom hygget på hö sida ligger Svenstorpssjön. På vä hand rundas Store damm. Vandra 1,5 km längs skogsvägen, bortse från andra vägar som ansluter på båda sidor.

G. (Inga ändringar. Möjligen kan till rad 2-3 förtydligas att för de långväga vandrarna innebär ”vä på Svenstorpsvägen” bibehållen färdriktning.) (Varmt tack ett fantastisk job med uppdateringen Martina och Anders)

 


Vandring 7:
A. röd/gult spår ej längre markerat. För att komma till vägpunkten B gäller det att hålla höger i tre påföljande T- kors.

 

Vandring 9:

ÖSTRA RUNDAN

A. Finns ingen Stig längre vid skylt TF/Osbydörren AB. Tog första vägen till höger, Musikvägen, och sedan 2:a till höger, Valsvägen. B. Skidliftskylten är flyttad.( återfinns då turen svänger höger i T-korsningen)

VÄSTRA RUNDAN I inledningen nämns ”Yngves konst” syntes ej till. E. Backstugan har ersatts med modernt hus med stenmur runt. Vid husets bakre del finns en trätrappa över muren. Nyttja denna och följ en otydlig stig rakt fram. Efter ca 100m ansluter en tydligare stig. Ta höger. F. Kalhugget är numera skog. Fortsätt på stigen. Ta vänster då den delar sig som ett Y.Fortsätt fram till vägen. Till vänster vägspärr o rött hus rakt fram. G. Fortsätt till fyrvägskorsningen. Huset har inte längre något namn. H. Sågverket finns inte längre.(Då vi följde texten hamnade vi i lilla böjen på kartan som kortar rundan något. Såg därför inte rest av grind etc. Då vi kom till större vägen behövde vi därför ta vänster) Då stugan passerats syns rester av övermålade Skåneledsmarkeringar. Skåneleden är flyttad. Fortsätt på vägen och markeringarna dyker upp längre fram. I.Efter sankmarken, (där de även gör grusväg nu) då början av industriområdet nås tog vi grusstigen snett rakt fram som boken anger. Följde sedan den så långt vi kunde, bortsåg från bebyggelsen, och kom ut till höger på en parkeringsplats bakom bla. Second hand affär. I slutet av parkeringen nytt grönområde som vi tog stigen igenom och fortsatte ,med bibehållen kurs, mot stan då träden tog slut till Järnvägen nås. (210626 tack Annika)

 

Östra rundan:

B. …Ta vänster på Utvägen, korsa en huvudled, Kristianstadgatan, följ huvudleden åt höger ett mycket kort stycke, sväng vä på Nissestigen. (Symbolen för skidliften är flyttad och dyker upp längre fram.) Bortse från Hörneledsvägen på hö hand. Vid en T-korsning visar en skylt för skidlift åt höger, sväng dit. Vik av åt vä utmed en återvändsgata. Vid slutet delar sig vägen i tre riktningar.

C. …En bredare stig tar vid. Gå utmed en elledning uppe på krönet. Här ansluter ett elljusspår. Fortsätt dock rakt fram. Passera en bakåtvänd avståndsbeteckning, 500 M, och strax efteråt ytterligare en, 250 M. I nästa vägskäl…

 

Västra rundan:

Inledningen: …Ta vä på Briogatan (affärsgatan) och gå förbi Lekoseum. Korsa S. Portgatan, gå längs en återvändsgata (Tryckerigatan) till dess att den korsas av Västra Storgatan åt hö och Hasslarödsvägen åt vä. Sväng vä och därefter hö på Skeingevägen. Bortse från Klövervägen, passera Hasslarödsskolan. Bortse från Solhemsgatan.

E. …Korsa senare en asfalterad villaväg och fortsätt med bibehållen färdriktning ut ur samhället. Bortse från en skogsväg på hö hand. Efter en stund kantas stigen/skogsvägen av stenmurar. Backstugan är borta, i stället finns här en muromgärdad tomt med ett rustikt hus och tillhörande ekonomibyggnader. Stanna till och observera: Vägen går vä om tomten fram till huset och tar slut där. MEN vandringen fortsätter på en stig hö om och fortsätter bakom tomten och huset.

F. Vi hittade inget som stämde med denna punkt utan följde stigen ganska rakt fram tills den nådde fram till en T-korsande väg. Till vänster syntes ett rött hus. Härifrån vidtog punkt G.

H. Sväng hö och gå förbi ett litet sågverk. Ignorera en anslutande väg från vä efter ca 200 m. Efter ytterligare ca 300 m svänger vägen åt hö, men en mindre stig leder rakt fram, ta den. Passera en liten gård och ta första stigen därefter till hö. Skåneleden ansluter här. I. …utkanterna av Osby. En lada nås och en T-korsande väg. Tag vä, vägen heter N. Gullarpsvägen. Vi hittade inte fortsättningen av bokens beskrivning, utan följde Skåneleden rakt fram förbi industriområdet på S. Portgatan, vilken så småningom leder fram till järnvägsstationen på vä hand. (Tack Martina och Anders)

 

Vandring 10:

Här håller man på att bygga ett naturrum så man kommer inte fram på Fiskarbacksstigen utan man får gå höger om Tivolibadet.

D: här är också förändringar (efter att man korsat landsvägen) beroende på bygget, man kan inte gå längs Helge å, men man kommer rätt ialla fall (Tack Ingrid)

 

Vandring 11 (2021-03-21):

Lite nedanför mitten på punkt B. …Gå rakt fram drygt hundra m till en trevägskorsning där alla vägar sällsamt nog kantas av stenmurar. … C. (Siffran 5 målad i blå färg har nog nötts bort. Inte heller den missprydande betonggrunden kunde vi se. Att välja de mest inbjudande vägarna fungerar inte, de verkar se lite annorlunda ut idag. Den vi valde visade sig vara en återvändsgränd. Vi föreslår följande text vid punkt C, delvis omskriven:)

C. Fortsätt strövtåget längs ridstigen genom den vackra bokskogen. Ta senare hö på en korsande, bredare ridväg. Välj det högra alternativet vid en delning. Vid ett vägskäl finns en bänk, välj hö. Strax efteråt, vid en kal ”stenvägg” i terrängen, välj vä. Snart nås en T-korsning skyltad Curts väg. Ta hö och stega uppför! Sväng senare vä på Smedjevägen. Det kan i sammanhanget nämnas att utsikten är fin ytterligare en bit uppför backen, man ser Ivösjön högeröver, Levrasjön vänsteröver samt Östersjön

längst bort. Vid påföljande vägskäl, välj vä nerför. Gå under kraftledningar. Vid nästa vägskäl, följ leden!

 

D. Så småningom nås slutet av Smedjevägen. Sväng höger på den asfalterade vägen, som är en gammal banvall. Gå under väg 116…

 

E. Runda det charmiga Barnakälla, vandrarhem och utgångspunkt för några vandringsslingor. Passera vä om det berömda trädhuset och följ den rödmarkerade Gustavsbergsleden. Vid tre tillfällen delar sig skogsvägen, ta hö vid samtliga. I första korsningen väljs Strandvägen. En bra bit senare ansluter Alms väg, och strax efter den tredje och sista finns en vägbom och därefter skyltar med texten cykelled centrum och Gualöv. Notera men negligera en väg som ansluter från vä strax därpå. Följ Allarpsvägen ett långt stycke. Idylliskt belägna, utsökt renoverade kulturbyggnader… … (Fjärde raden från slutet:) …Gör sent omsider en liten avstickare till hö på Norreskogsvägen. Läs anslaget om domarringen belägen i björkhagen intill. Återvänd till Allarpsvägen, fortsätt i tidigare färdriktning ett hundratal meter. Sväng hö på Ola Mattes väg, vandra mot sjön.

 

F. (De första fyra meningarna stryks.) En liten båthamn och en badvik med picknickplats nås. Ta vä på en smal skogsstig med sjön på hö sida. Ytterligare en badvik med en sandstrand nås så småningom. Här finns, till skillnad från den första viken, inga bryggor. Framöver blir det stenigt och rent av klippigt. Flera mindre stigar leder upp på strandvallen till vä. Ta den första, fortsätt längs högerkanten av en hage, över en stätta och vidare in i en granskog. En korsande grusväg nås. Vik av åt hö på denna. Ta vä i nästa T-korsning. Håll noga koll på hö dikesren efter antydan till en sidostig belägen 100 m från föregående vägskäl.

 

G. Vik av från skogsvägen när en sådan lokaliseras. Kursen är därefter sydlig. Här och var kan kullvält ”pinnaved” kräva höga benlyft eller kringgång. Snart kan stenmurar skönjas till vä och rakt fram samt hustak. Gå i dessas riktning. Ta vä mot muren, pressa stegen genom en smal öppning mellan stenblock och kliv ut på fast mark mitt bland förortsvillor. … …förbi Ivetofta kyrka till småbåtshamnen. Ta vä på tillfartsvägen mitt för hamnen. Cykelleden är skyltad i riktning mot centrum och Gualöv. Sväng till hö på Kyrkvägen som mynnar ut i Storgatan, följ även den till hö och promenera utmed Sverigeleden i riktning mot centrum. Ivöverket ligger på hö sida. Passera ett industrimuseum, därefter nås stadens torg till vä. Gå diagonalt över torget och passera hö om Geberithuset, fortsätt i riktning mot turistbyrån på Folkets Husgatans hö sida men sväng strax hö in på Hermansens gata. Inom kort korsar Bruksgatan med de näpna Brukshusen på vä sida. Promenera Bruksgatan fram till en huvudled, Tians väg, korsa denna, gå några tiotal meter till vä och vänd sen hö, nu tillbaka igen på Folkets Husgatan. På vä sida ligger ett upptrampat grönområde. Så småningsom passeras Folkets Hus. Korsa Dalagatan och gå förbi en ”30-skylt”. Sväng hö på en gång- och cykelväg strax efter att skylten passerats. På vä sida ligger då en skola och på hö hand ett villaområde. Efter en knapp km stundar ett kärt återseende. Kastanjegatan känns igen, gå till hö och följ järnvägsspåren mot stationen. (Tack Martina och Anders)

 

 

Vandring 12:

A. Gå i riktning Brottets bana! På vä sida börjar skogen och en trevlig stig leder in i den. Nyttja den aktuella stigen, gå över en bro. ………. Observera gårdarna på vä sida. Efter det andra står tre brevlådor, en liten och två större, grå ute vid vägkanten.

 

B. Gå ytterligare 200 m, sväng därefter vänster. Vägen har ny beläggning beståned av grov sten och grus. Runt om har skog avverkats. Efter några hundra m nås en vägkrök intill en röd stuga med vita knutar. …….. En tvärgående stenmur korsas. På en stolpe står biotopskydd. I blickfånget ligger en höjd. Stega uppför! Fortsätt med bibehållen färdriktning. Stigen breddas därefter och stegen rullar på i nerförsbacke. Ett vägskäl nås där en blå pil pekar vä.(Pilen trasig) Det verkar intressant, eller hur? Det måste utforskas lite närmre, sväng således vä. Ett f.d. stenbrott nås vid ett T-kors. Färden skall fortsätta åt höger, men ta först del av informationen. På vä sida ligger betesmark. Efter 200 m nås en grusväg.

 

D. Sväng vä på strövstigen. Inom kort nås Ringsjön. Det finns en mycket strandnära gång som kan nyttjas förutsatt att vattenståndet så tillåter. Annars går det bra att ströva längs kanten av ängen. Gå förbi en badplats, små båtskjul och bryggor. Vänd vä på en korsande tillfartsväg. Fortsätt rakt uppför backen i riktning från stranden. Bortse från Strandvägen som ansluter från vä. …….. Ta vä på Midsommarstigen. Skylten strövstig är bortplockad. Gå rakt genom ett stugområde. Inom kort nås en glänta som sannolikt används för midsommarfiranden.

 

E. ………..Vik efter endast 50 m av till hö på John Tillmans väg. Efter några hundra m ligger det pampiga sjukhuset på en höjd på vä hand. Nedanför, i skogspartiet på vä sida tangerar ett gult motionsspår. (inget blått längre)

 

F. Detta spår följs drygt två km till- och runt Ekbacken och vidare till en belägen norr om backen. Under delsträckan längs motionsslingan kan följande noteras: Några hus passeras och stigen får utseendet av en fägata med murar på bägge sidor. En T-korsning nås, ta vä! Vägen breddas och i en vägkrök viker det gula spåret av till hö. I den aktuella kurvan står skyltar, Djurgårdsvägen och Lars Ols väg.

 

G. Följ det gula huvudstråket uppför, runt Ekbacken, till-och förbi en informationstavla vid Sätoftaskolan. På hö sida skymtar, från och till, bebyggelse Stanna kvar på gula spåret till och runt dammen. I bortre ändan av dammen står ännu ett anslag

 

H. Runda dammen i ett motursvarv. Följ den gula leden ytterligare några hundra m tills ett svart mountain bike spår ansluter.

 

I. Ta höger på detta. Spåret ledert till en cykelled, alla tiders! Ta hö längs det lättrampade cykelspåret mot Höör. ……… Efter en eventuell rast fortsätter vandringen runt dämmet via totalt tre små träbroar. Ta vänster, gå 50 m i riktning Brottets bana. Intill en bänk, invid ån, finns trappavsatser uppför slänten på hö sida. ……..

 

Vandring 13:
Under punkten B står det: gå förbi en framträdande kulle som ligger på vänster sida om skogsvägen. Istället för att gå längs skogsvägen vek jag in längs en mycket trasslig väg precis innan kullens början. När man kom upp på höjden fanns en ridstig som man kunde följa längs med kullens topp. Mycket trevligt var det. Tänkt som ett tips. (Tack Anna)

 

Vandring 14:

Sidan 75 (rad 4, 13) Man passerar Kävlingeån, som hette Lödde ström på 1800-talet, (ej Bråån). Denna å passerar man vid F och S. Vandring 15: Sidan 78 Saxån rinner ut i Lundåkrabukten. (Tack Åke S.)

 

Ridstigen efter bron vid punkt B är igenvuxen. Vandrare kan i stället ta den alternativa väg som rekommenderas för cyklister.

 

Punkt F: Den som väntar sig en "klockstapel" i form av ett fristående klocktorn blir besviken. Men det finns ju en vällingklocka ovanpå en av Örtofta slotts byggnader. (Tack Mats)

 

Vandring 17 (2019-02-23);

Inledning: Det finns ingen telefonkiosk längre, men det är lätt att hitta ändå (Tack Åsa)

 

 

Vandring 18 (2019-02-23);
C: En ny stig har anlagts som går precis vid Rååån - man kan alltså svänga vänster före grusvägen och följa ån nästan hela vägen tillbaka istället för att gå "vägen som smalnar av och kan beskrivas som två gräsbeklädda hjulspår". Ta trappan upp till vänster en bit före järnvägsövergången, eller fortsätt framåt kanske 20 meter och gå upp en slänt om man vill undvika de 7-8 trappstegen. (Tack Åsa)

 

Vandring 19;

 

Stigen mellan C och D är efter den gamla eken och minnesstenen är igenväxt och plöjd över. Nyttja istället slottsallén mot kusten.(Tack Lars)

 

Två saker(som vi märkte) har ändrats genom åren. Dels etapp C, efter den gamla eken. Det som kallas lövgången är nedsågat till en meters höjd, och man associerar inte till lövgång, men det gick ju bra ändå. Dels på samma etapp när man kommer fram till kustvägen. Vi hittade en stig en liten bit från P-skylten. Den gick bara rakt ner till vattnet, men där kunde man inte gå vidare. Längs kustvägen finns numera en cykelväg. Om man tar denna till vänster, ett par hundra meter, då kan man komma ner till cementbunkrarna. För övrigt hittade vi ingen parkering som skylten visade, men det kanske vi bara missade. (Tack Monica/Vidar)

 

Vandring 20

Följande två saker gjorde vandringen svår.

1. Punkt A Skylten med korsande militärtrafik var borttagen, i vägskälet var ett nytt hus byggt.

2. Punkt E, stigen halvvägs på den privata vägen fanns ej. (enligt uppgift hade marken fått en ny ägare som plöjt upp stigen) (Tack Per-Anders)

 

Vandring 22:

Vid D i Fortunens Indelucke beskrivs ”bortse från en stig på höger hand direkt efter några förrådsbyggnader.” Det finns inga förrådsbyggnader längre och stigen var väldigt diffus. Sedan var korsningen där man tar till höger endast en trevägskorsning. Stigen rätt fram i denna korsning var gräsbevuxen i motsatt till den lilla skogsväg vi följde. Hur som helst så hittade vi rätt med hjälp av kartan så det var inga problem. (Tack Jan)

 

Vandring X:
P.g.a ändrade ägarförhållanden; Vid G och H fortsätt utmed Allbovägen (vik ej av på Hedvägen) fortsätt till en ICA-butik, sväng vänster på Plommonvägen och direkt höger på Bengtemöllevägen, passera B & B Talldungen och Bengtemölla. Ta vänster i en T-korsning .......

 Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin