rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - Söderåsen (SLUTSÅLD) (Apr-2021)

Upplaga 1

Vandring 1 (2020-12-05):

Strax efter D vid bommen står det att man ska kliva över en mur. På andra sidan av denna mur finns det nu ett högt stängsel, typ vilthägn. Det finns visserligen en hög, 2m, övergång i form av en stege men bättre är att gå förbi bommen och följa vägen till slutet av staketet. Vid stakethörnet följ staketet åt vänster in i skogen och så småningom stöter man på skogsvägen/stigen du nämner. Den går rakt igenom vilthägnet.

Även här finns en hög stegliknande övergång. De här två övergångarna ser väldigt svåra ut att klättra över så jag vill rekommendera den lilla omvägen. (Tack Eva)

Vandring 2:

I går tog vi Norra Vramsvandringen, men när vi kom till Wrams Gunnarstorp upplyste skyltar oss om att parken var stängd pga buxbomssjukan. Vi tog oss ut via en enskild tomt till landsvägen och kom nästan direkt fram till början av Tunnbyvägen och sedan var det bara att knata på. (tack Sven och Ingrid)

 

Vandring 3:

 

Rundvandringen utgår då det inte går att lägga om rutten utan att göra en helt ny runda.

 

Se uppdatering nedan från en flitig vandrare:

 

C. ”Gick rundvandring 3 ur Söderåsen och det finns en del förändringar, förutom uppdateringen på sajten: I Stenestad är plantskolan borta, likaså den handgjorda skylten om idrottsplatsen. Stenbumlingen vid E med text Maglaby är borta. Fortfarande vid E finns ingen vägskylt Gläntvägen, men det spelar ingen roll då vägen numera upphör efter vändplatsen. Vi siktade på ett jakttorn efter råd från inföding, men de 500 meterna tog 30 minuter då området är förvandlat till ett såll av vattenfyllda djupa maskinspår efter avverkning av skogen. Allmänt om sträckan är det väldigt mycket kalhyggen som förtar vandringens nöje en del, utan att för den skull förstöra dagen. Med uppdateringen blev sträckan 24,5 km för vår del, mätt med GPS” Tack Anders H!

 

 

(1-9-2016) Vid B har man satt upp ett vilthägn. Detta gör att man inte kan passera här. Rutten har därför lagts om. Se karta, ursprunglig gul sträckning utgår:

 

A……passera några hästhagar och gå mellan två gårdar i Eninge. Sväng höger på den smala grusade bilvägen.

Bortse från Torparevägen och Kohusvägen. Fortsätt rakt fram förbi gården i Fåraböke och de stora fälten som omger gården. B1. Ta vä på första skogsvägen efter Fåraböke. Vägen är försedd med en bom. Efter 200 m nås ett T-kors; håll vä i detta. Vägen slutar i det öppna fältet. Gå i kanten av fältet, dvs. håll hö. På hö sida är skogen inhägnad. I bortre ändan av fältet finns en mindre granplantering. Den är endast ett tiotal m bred. Gå över en stenmur, uppför en ca 75 m lång bokbacke till en korsande grusväg. B2. Ta hö! En tillfartsväg från Lönshus ansluter. I vägskälet står en skylt med texten Fårabokväg. Ta hö i nästa vägskäl, skyltat Årabokavägen/Lönshusväg.

I nästföljande fyrvägskors är vi på den ursprungliga banan igen.

B3. Håll hö på Fredskogsväg. Ta höger på Elghultsvägen, bortse från Engströms väg, ta hö på Nya Frontahultsvägen samt åter hö på Jannes väg. I en kraftig vänstersväng, efter ca 300 m skall sistnämnda väg lämnas.

 

C. ….

 

A. Den vita postlådan är borttagen endast fästet kvar.

 

Vandring 7:

Det som står skrivit mellan punkterna B till C stämmer inte längre eftersom det har satts upp en kraftigt högt hjorthägn. Sök till höger längs med hela hjorthägnet. Alla de öppna områdena på kartan är inhägnade och vid punkt C kan hjortarna passera UNDER vägen! (tack Stefan)

 

Uppdatering ny rutt: Reviderat avsnitt i vandring 7.pdf samt Uppdaterad karta.pdf

 

Vandring 8:

Idag har vi varit på Söderåsen och gått vandring 8. Väldigt vackert och omväxlande i det fina höstvädret. Ett par saker har ändrats.

1. Det blå spåret som vandringen börjar med har målats om till grönt.

2. B och C. Det röda spåret underhålls inte längre. De röda markeringarna i början och slutet har målats över med brun färg, men man kan se att det är rött under. När man kommer in ca 200 m är de röda markeringarna intakta. Emellertid är spångarna förfallna och det har fallit stora träd över det röda spåret. Det går att ta sig fram men kräver uppmärksamhet och smidighet och att de gamla röda markeringarna finns kvar.

B. Elstolpen borta och ersatt med ett litet lågt transformatorhus i grågrönt.

F. Den gula skylten Stenbrottet har återuppstått och lutar sig i buskarna till höger om vägen.

H. Mot Finnstorps gård. Gå inte ända ner i sänkan utan följ kanten i SO riktning så hamnar man mellan dammarna o lite lättare att traska. Sen åt höger mot picknickbordet.

Tack Hans-Erik för 1-2 och tack Irene o Ingvar för kommentarer kring B/F och H

 

Vandring 9 (2017-05-08):

Vänta med att gå denna runda i avvaktan på ny vandringsbeskrivning!

Efter ca 15 minuters vandring är det ett stort kalhygge nu, så det stora lärkträdet står ensamt, för sig självt. På stället är terräng svår att ta sig genom och det är svårt att hitta rätt enligt bokens vägledning. I slutet av rundan D, vid en fördämning är spången borta, så stället är svårt att ta sig förbi. Vattendraget är för tillfället mer än en halv meter djupt. (Tack Bengt o Christine)

 

Vandring 10:

Förtydligande: Vandringen startar bakom anslagstavlan längs en stig vä om vindskyddet. Stigen är rödmarkerad. Följ denna tillsvidare. Efter 200 m leder spåret ut på den grusade Vargadalsvägen och strax ansluter en annan grusväg från hö. I vägskälet finns en bom och en förbudsskylt med tillägget, ej obehörig motortrafik men Ni är välkomna till fots. Ta vä i korsningen längs en gräsklädd traktorväg och lämna således det röda spåret. Till en början omringar en nyplantering. Vägen övergår genast i en smal stig. Skog kringgärdar inom kort och vandringen blir mera lustfylld kring bergsänkan där den sista skånska vargen levde i mitten av 1800-talet. Ta vä när ett flerfärgat markerat spår korsar, gå via en trappa och en spång till den sägenomspunna rastplatsen Snuvestuan.

 

A. Observera att orienteringen mellan punkterna A till C kräver koncentration, ge noga akt på omgivningen. Det flerfärgade spåret slutar vid Snuvestuan men fortsätt i samma västliga riktning som tidigare. Stigen leder fram till en fuktig sänka. Gå på spångar i dess vänsterkant och kliv sedan runt två vältade träd. Efter bara några enstaka m korsar en bredare stig. Ta vä (med västlig kurs) och därmed omsluter under 200 m den mörka granskogen. Underlaget breddas, vägen har en ny beläggning bestående av grova stenar. Därefter kommer en etapp med ljusare lövskog. Här går färden vidare medurs kring en bokdunge och fortsätter nerför en slänt. Om beskrivningen stämt bör därpå ett trolskt kärr ligga till vä och här delar sig vägen. Bortse från de högra utlöparna och fortsätt rakt fram. Inom kort ligger på vä hand ett fördämt kärr och i dess närhet rinner en porlande bäck intill en stor metallgrind.

 

B. Gå inte över bäcken, ta hö precis innan grinden. Denna traktorväg går upp och ned för en liten backe. På vä sida paraderar höga granar och på hö flank spirar lövskog. Framöver höjer sig snart en klippvägg, våtmark omger åter och här delar sig vägen. Ta hö, genast ansluter en annan väg från hö. Passera två cementrör. Underlaget blir snart stenigare, mera igenväxt och bergväggar omger båda sidor av rutten. Skogsvägen förkrymper helt intill ett stenröse, men fortsätt med bibehållen kurs på en smal stig. På vä hand ligger strax en spång över en liten våtmark. Nyttja denna! På andra sidan finns två tvärgående höjder med en mellanliggande stig i hålan mellan kullarna. Båda dessa kullar skall bemästras. Med ryggen mot spången, gör så här: gå ca tio m till hö. Då är den långsmala knallen på vä hand och våtmarken till hö. Lokalisera och nyttja en smal stig över den första kullen. Ta till vä i sänkan mellan kullarna, strosa medurs runt nästa knalle och ännu en våtmark måste bemästras. En vägg av tät skog i blickfånget lovar fastare mark. Ställ in siktet på denna lockande syn.

 

C. Ströva vä längs vägen, (den blir strax mera distinkt) framför skogen och slappna av. (tack Lars-Olof)

 

Vid E så har den rosa markeirngen blivit blå.

 

Vandring 11:
Vandringen är ca 5 km ej 8 km.

 

Vandring 13:

A Förbudsskylten är där men trädet med finns ej. Till höger om skylten är där nu ett hygge.

 

C Slyet är mer än svårframkomligt. Det var helt igenväxt och mycket svårt att ta sig igenom. Tror man får hålla sig mer till höger. Vi gick halvvägs igenom och sedan uppåt och fann muren och gick sedan ned igen.

 

D Efter dammen på väg mot platån så delar sig vägen och man får gå mot hö. Platån är också rätt så igenväxt och anslaget över Gravfältet fann vi ej. (Tack Eva)

 

Vandring 14:

A Informationstavlan är borta. En toalett finns där och soptunnor. Gå vänster om toaletten.

 

E Vilthägnet är borta. Vandra på vägen tills ni når en liten gräsklädd plätt som en vändzon. Tag stigen vä upp igenom trädens låga grenar. Stigen delar sig strax som en T-korsning. Tag hö och runda kullen. Ni når nu en stenmur. Kliv över den och vandra uppför sluttningen. Strax ser ni Skåneledens markeringar. (Tack Eva)

 

Vandring 15 (2016-11-17):

Sträckan E till F är inte längre orange-markerad (Skåneled) utan enbart blå markeringar.

 

Vandring 16 (2021-04-20):

 

Vägen mellan S16-E och S16-F är avstängd. En informationsskylt från Länsstyrelsen meddelar att tillträde är förbjudet på grund av att en älgpark inrättats där. Som för övrigt tycks öppna den 1 maj i år. Vi tog en omväg genom terrängen NO om vägen och kom fram till S16-F och kunde fortsätta vandringen därifrån. Efteråt inser vi att vi kanske skulle gått Skåneleden som går strax SV istället och kommit upp till S16-F. (Tack Per och Agneta)

 

Lättast är nog, tyvärr, att skippa Härsnäsdammarna (eller ta en separat tur dit vid annat tillfälle) och gena mellan C och F. (Karin)

 

 

C och D: den gula leden är numera skarpt grön.

 

D...... T hö och inom kort delar sig stigen. De gröna markeringarna viker av åt vä, men fortsätt rakt fram på en omarkerad stig. Viltstaket är nerplockat och ligger i en hög intill stigen ett tiotal meter framöver. Strax delar sig stigen åter. Ta vä i riktning mot en glänta.....

 

En av koordinaterna vid E är felaktig skall vara 1339988 (tack Helena)

 

Vandring 17: (2019-05-06)

D. Förtydligande sista raden: Strax viker den vita ledmarkeringen av åt höger; fortsätt på den mindre skogsvägen tills ett gult spår tar vid.

 

Det röda spåret är ändrat till lila.

 

Det gula spåret ändrat till grönt (Tack Gertrud)

 

H. P-plats borta, viltstaket finns inte. Följ gärdsgård följes istället. (Tack Lena)

 

 

Vandring 19 (2017-07-30):

 

Vi gick idag vandring 19 och läste kommentaren i uppdateringar. Det är inte första gången vi stöter på att personer som uppenbarligen varit vilse i sina kommentarer förmedlat ett intryck av att turen är svårnavigerad, denna tur är det inte.

 

Föreslår en ny uppdatering: Den handgjorda skylten är ersatt av en vit skylt "Mölledammen". I inledningen är det röda torpet borta och skylten Lunnomsvägen saknas. Vid B: Strax före krönet på backen korsar traktorspår/stig, tag vänster. Missar man avtaget finns risk att hamna på en stig längre fram som slutar blint på ett avverkningsområde. I fyrvägskorsningen finns nu en skylt "Kolmilavägen" i stället för den välta stolpen med "Nyhusvägen". (Tack Anders och Truus)

 

 

Vandring 20:

Hyggen vid C och D numera nyplanteringar.

 

Vandring 22:
Idag gick jag Söderåsen vandring 22 och tyvärr är de flesta informationstavlor du refererar till antingen borta, all text borta eller text oläslig. (Tack Eva)

 

 

Ingen verksamhet vid Herrevads Kloster dvs ingen restaurang eller camping. (Tack Benny)

 

Vandring 23:

(1-9-2016) Etappen mellan C och D är mycket svårframkomlig p.g.a. av fallna träd och sly.

Se karta, den gula etappen utgår!

 

En förkortad, men förtjusande trevlig version av rundan föreslås. Följ instruktionen enligt boken fram till de sista tre raderna under B…..Bakom torpet finns en korsning skyltad Talls väg och Einar Olsväg.

 

C (ny) Ta vänster på Talls väg. Passera strax en vägbom, därefter en vändplats. Två vägar ansluter från vänster. Därefter nås en bredare grusväg. D (ny) Håll höger på denna. Bortse från en tillfartsväg på vänster hand. E (ny)Ta vä på Kvarnvägen tillbaka till Ruveröds kvarn.

 

Gör därefter avstickaren till Räfshalen och Juskushall. Leden är väl skyltad och framkomligheten god.

 

Vandring 24:

(1-9-2016) Från vändzonen vid Lövringen och till C är det nu lite rensat och någorlunda framkomligt.

 

Skippa utvidgningen vid F; stigen är totalt igenväxt.

 

 

Vandring 26:

(1-9-2016) Kalhygget som är beskrivet under A har vuxit kraftigt är näst intill omöjligt att forcera. Fortsätt istället rakt fram förbi gården Ådala. Se kartbild, gula etappen utgår!

 

Passera en vägbom. Njut av den vida utsikten och vik av åt vä genom en gård. Markägaren är tillfrågad och är OK med att vandrare passerar. Anslut därefter till Skåneleden vid den nya vägpunkten B-C i riktning Natthall (se kartan i boken!) och vägpunkt D.Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin